Algemene voorwaarden

logorond2

ALGEMENE VOORWAARDEN​ ​IEDEREENVOORDEEL.NL

1. Algemeen

1.1 Deze​ ​Algemene​ ​Voorwaarden​ ​​zijn​ ​van​ ​toepassing​ ​op​ ​alle​ ​accounts,​ ​aanbiedingen, overeenkomsten en​ ​leveringen​ ​van​ ​producten​ ​en/of diensten,​ ​door​ ​Select Sales Promotions​ ​B.V.​ (hierna te noemen SSP) ​aan haar leden.

1.2 Contactgegevens: Select Sales Promotions B.V. gevestigd te Weert. Telefoon: 085-8640065. E-mail: klantenservice@iedereenvoordeel.nl

1.3​​ ​​Door​ een account aan te maken bij iedereenvoordeel.nl ​sluit​ ​u een​ ​overeenkomst​ ​met​ ​SSP.

1.4 De​ ​persoon​ ​die​ ​het​ account aanmaakt ​dient​ ​meerderjarig te zijn (minimaal​ ​18​ ​jaar).

1.5 SSP ​is​ ​gerechtigd​ ​om​ ​het account​ ​op​ ​ieder​ ​moment​ ​te​ ​blokkeren,​ ​indien​ ​u​ ​zich​ ​in​ ​strijd​ ​met​ ​het​ ​bepaalde​ ​in​ ​deze​ ​Voorwaarden​ ​en/of​ ​de​ ​wet​ ​en/of​ ​op​ ​een andere​ ​wijze​ ​die​ ​een​ ​dergelijke​ ​maatregel​ ​rechtvaardigt, heeft gedragen.​ ​SSP is in dat geval niet​ ​verplicht​ om na de stopzetting ​nog​ ​enige​ ​prestatie​ ​uit​ ​te​ ​voeren.​ ​Tevens heeft het lid ​in​ ​dat​ ​geval​ ​geen​ ​recht op​ ​restitutie​ ​van​ ​het​ ​vooruitbetaalde​ ​lidmaatschapsgeld, in geval van een betaald account.

1.6 Indien er een wijziging plaatsvindt in de Algemene Voorwaarden sturen wij u per e-mail de nieuwe Algemene Voorwaarden en formuleren wij deze wijzigingen. Indien de wijziging een substantiële aanpassing betreft met bijvoorbeeld gevolgen voor uw rechten, heeft u de mogelijkheid om uw account tussentijds op te zeggen. Op onze website kunt u te allen tijde de Algemene Voorwaarden bekijken.

2.​ ​Account​ ​bij iedereenvoordeel.nl

2.1 Door een account aan te maken bij iedereenvoordeel.nl en zich te registreren bij SSP, kan de gebruiker (hierna te noemen: lid) ​gebruik​ ​​maken​ ​van​ ​de​​ door​ ​derde partijen​ ​(hierna:​ te noemen: partners)​ ​aangeboden​ ​kortingen​ ​en​ ​overige​ ​diensten.

2.2 Het lid dient ​het​ ​registratieformulier​ ​van​ ​SSP ​naar​ ​waarheid​ ​in​ ​te vullen.​ Het lid ontvangt een bevestigingsmail van SSP met een ​unieke​ ​inlog​code,​ ​alleen​ ​geldend voor​ ​het lid.​ Door in te loggen via www.iedereenvoordeel.nl kan het lid gebruiken maken van de​ ​door​ de partners​ ​van SSP aangeboden​ ​kortingen​ ​en​ ​overige​ ​diensten.

2.3 Een​ ​account ​kan​ ​op​ ​ieder​ ​gewenst​ ​moment​ ​ingaan.​ ​Een​ ​account​ ​is​ ​strikt persoonlijk​ ​en​ ​mag​ ​niet​ ​door​ ​u​ ​aan​ ​derden​ ​worden​ ​verstrekt.​ ​U​ ​bent​ ​gehouden​ ​om zorgvuldig​ ​met​ ​het​ ​account​ ​om​ ​te​ ​gaan.

2.4 De prijs van het account is €7,95 inclusief btw per maand. Deze prijs zal terugkomen op het door u te ontvangen betaalverzoek. De prijs bij het automatisch verlengen van uw account is altijd gelijk aan de prijs vermeld op onze website www.iedereenvoordeel.nl. U kunt op ieder gewenst moment uw account opzeggen.

3.​ ​Herroepingsrecht

3.1 Zodra u zich geregistreerd heeft sturen wij u per e-mail een bevestiging met de unieke inlogcode. Vanaf dat moment is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen u en SSP en vangt onze dienstverlening direct aan.

3.2 Zodra u van ons de e-mail bevestiging met de unieke inlogcode heeft ontvangen, vangt de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen aan en heeft u zonder opgave van redenen het recht om de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u ons op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen via het contactformulier op onze website, of door een mail te sturen naar info@iedereenvoordeel.nl.

3.3 Als u binnen de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen gebruik maakt van uw recht op herroeping en de overeenkomst ontbindt, betalen wij u het volledige door u aan ons betaalde bedrag terug. Dit bedrag betalen wij onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, aan u terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Er worden geen kosten in rekening gebracht indien u vóór of tijdens de herroepingstermijn gebruik maakt van de (online) diensten.

4.​ ​Duur​ ​van​ ​het​ ​account

4.1 Een account wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van slechts 1 maand (totaalbedrag €7,95 inclusief btw) en wordt daarna telkens automatisch met 1 maand verlengd (€7,95 inclusief btw per maand), tot wederopzegging en zonder opzegtermijn. In artikel 7 staat vermeld hoe de overeenkomst kan worden opgezegd en de gevolgen van de opzegging.

4.2 In uw profiel in de online omgeving vindt u informatie over de looptijd van uw account. U kunt deze informatie ook opvragen bij de klantenservice van iedereenvoordeel.nl via info@iedereenvoordeel.nl.

5.​ ​Betaling​ ​account ​en​​ ​betaalwijze

5.1 U ontvangt voorafgaande aan de eerste maand een betaalverzoek van SSP, ten bedrage van €7,95. Deze betaling geschiedt via iDeal. Bij automatische verlenging van het account na de eerste maand geschiedt de betaling vanaf de tweede maand via maandelijkse automatische incasso. Door de eerste maand via iDeal te betalen geeft u automatisch mandaat af aan SSP, om vanaf de tweede maand maandelijks van hetzelfde rekeningnummer €7,95 te laten afschrijven tot wederopzegging.

5.2 Bij stornering van afgeschreven lidmaatschapsgelden wordt een betalingsherinnering gestuurd waarbij een termijn van 14 dagen wordt gegund om alsnog te betalen. Bij het uitblijven van betaling binnen deze termijn van 14 dagen, is SSP gerechtigd het account eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen.

5.3 Alle​ ​Lidmaatschapsgelden​ ​zijn​ ​in​ ​Euro’s​ ​en​ ​worden in rekening gebracht inclusief BTW.

5.4 SSP heeft te allen tijde het recht eenzijdig de prijs van de betaalde accounts (zie artikel 2.4 van deze algemene voorwaarden) te wijzigen. Een wijziging van de lidmaatschapsprijs wordt uiterlijk 8 weken voordat deze van kracht wordt, op de website www.iedereenvoordeel.nl gepubliceerd. Hierdoor heeft u als betaald lid minimaal 4 weken de tijd (gelet op de opzegtermijn van 1 maand) om te bepalen of u, na afloop van het lopende lidmaatschapsjaar, uw betaald account wilt voortzetten, met inachtneming van de nieuwe lidmaatschapsprijs.

5.5 Door​ ​uw​ ​lidmaatschapsgeld te betalen via iDeal ​gaat​ ​u​ ​tevens​ ​akkoord met​ ​de​ algemene​voorwaarden​ ​van​ ​iDeal.

6.​ ​Wijziging van gegevens                           

In uw account in de online omgeving kunt u te allen tijde uw gegevens wijzigen. U kunt een nieuw e-mailadres ook doorgeven aan onze klantenservice via klantenservice@iedereenvoordeel.nl​.

7.​ ​Opzegging​ ​van​ ​het ​account

7.1 Indien u het account niet wenst voort te zetten, kunt u deze te allen tijde opzeggen zonder opzegtermijn.

7.2 Reeds betaalde lidmaatschapsgelden worden niet gerestitueerd.

7.3 Opzegging van het account kan per e-mail via klantenservice@iedereenvoordeel.nl of via het contactformulier op onze website.

 8.​ ​Privacy​ ​

SSP is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. SSP is verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. U kunt ons privacy statement terugvinden onderaan op de homepage van onze website.

9.​ ​Klachten en opmerkingen

Klachten​ ​of opmerkingen kunt u indienen middels het contactformulier op onze website of via e-mail via klantenservice@iedereenvoordeel.nl. U dient u​w klacht of opmerking ​zo ​volledig​ ​en​ ​duidelijk​ ​mogelijk te ​omschrijven.

10.​ ​Partners

10.1 Op​ ​de​ ​website www.iedereenvoordeel.nl​ ​worden​ ​door​ ​diverse​ ​partners aanbiedingen​ ​geplaatst.​ ​Voor​ ​al​ ​deze​ ​aanbiedingen​ ​en​ ​acties​ ​geldt​ ​dat​ ​u​ ​een overeenkomst​ ​sluit​ ​rechtstreeks​ ​met​ ​de​ ​partner.​ ​SSP is​ ​daarbij​ ​uitdrukkelijk​ ​geen partij​ ​en​ ​kan​ ​voor​ ​een​ ​gebrekkige​ ​uitvoering​ ​van​ ​de​ ​diensten​ ​door​ ​de​ ​partners​ ​niet verantwoordelijk​ ​en​ ​dus​ ​niet​ ​aansprakelijk​ ​worden​ ​gehouden.​ ​In​ ​het​ ​geval​ ​van​ ​een tekortkoming​ ​in​ ​de​ ​nakoming​ ​van​ ​de​ ​overeenkomst​ ​door​ ​een​ ​partner,​ ​dient​ ​het lid​ ​zich te​ ​wenden​ ​tot​ ​de​ ​partner.

10.2 Zodra​ ​u​ ​op onze website klikt​ ​op​ ​de​ ​button​ ​van een aanbieding van een partner wordt​ ​u​ ​doorverwezen​ ​naar​ ​de website​ ​van​ ​de​ ​betreffende partner.​ ​SSP ​draagt​ ​geen​ ​verantwoordelijkheid​ ​voor​ ​de informatie​ ​die vermeld staat​ ​op​ ​de​ ​website​ ​van​ ​een​ ​partner,​ ​waaronder​ ​begrepen kennelijke​ ​druk-​ ​of​ ​zetfouten​ ​aangaande​ ​prijzen.​ ​Een​ ​koopovereenkomst​ ​wordt rechtstreeks​ ​gesloten​ ​met​ ​de​ ​partner,​ ​onder​ ​de​ ​met​ de ​partner​ ​overeengekomen voorwaarden.​ ​De​ ​gehele​ ​afhandeling,​ ​waaronder​ ​de betaling, reclamering en de levering,​ ​vindt rechtstreeks​ ​plaats​ ​door​ ​de​ ​partner.

10.3 Bij​ ​verschillen​ ​tussen​ ​de​ ​informatie​ ​op​ ​www.iedereenvoordeel.nl​ ​en​ ​de​ ​informatie van​ ​de​ ​partner​ ​is​ ​de​ ​informatie​ ​van​ ​de​ ​partner​ ​leidend.​ ​Alle​ ​prijzen​ ​en​ ​overige informatie​ ​op ​www.iedereenvoordeel.nl​ zijn​ ​onder​ ​voorbehoud​ ​van​ ​druk-​ ​en zetfouten.​ SSP is niet aansprakelijk voor de ​gevolgen​ ​van​ ​druk-​ ​en​ ​zetfouten.

11.​ ​Overige​ ​bepalingen

11.1 Op​ ​deze​ ​algemene voorwaarden,​ ​alsmede​ ​op​ ​alle​ ​overeenkomsten​ ​waarvan​ ​deze algemene voorwaarden​ ​deel​ ​uit​ ​maken,​ ​is​ ​uitsluitend​ ​Nederlands​ ​recht​ ​van​ ​toepassing.​

11.2 Wanneer​ ​er​ ​in​ ​onderling​ ​overleg​ ​geen​ ​oplossing​ ​van een geschil wordt​ ​bereikt,​ ​kunt​ ​u​ ​voor​ ​de buitengerechtelijke​ ​bemiddeling​ ​bij​ ​een​ ​geschil​ ​ook gebruik​ ​maken​ ​van​ ​het​ ​ODR​ ​platform (Online​ ​Dispute​ ​Resolution)​ ​van​ ​de​ ​Europese​ ​Commissie​ ​via http://ec.europa.eu/consumers/odr

11.3 Indien​ ​een​ ​of​ ​meerdere​ ​bepalingen​ ​uit​ ​deze​ ​algemene voorwaarden​ ​om​ ​welke​ ​reden​ ​dan​ ​ook ongeldig ​of​ ​onwettig​ ​mochten​ ​blijken​ ​te​ ​zijn,​ ​dan​ ​laat​ ​dit​ ​de​ ​geldigheid​ ​van​ ​de​ ​overige bepalingen​ ​onverlet.

Versie 1.0
19-09-2020

 

 

 

Actievoorwaarden Ipad winactie van iedereenvoordeel.nl

De Ipad winactie wordt georganiseerd door SSP

Deelname Ipad winactie

 1. Deelname aan de Ipad winactie is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats zodra je een account hebt aangemaakt bij www.iedereenvoordeel.nl
 3. Deelname aan de Ipad winactie is alleen mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder.
 4. Medewerkers van SSP zijn uitgesloten van deelname aan de Ipad winactie.
 5. SSP is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 6. Bij elke 250 nieuwe aanmeldingen bij iedereenvoordeel.nl wordt er een APPLE iPad 2018 32GB WiFi Spacegrijs verloot onder deze groep van 250 nieuwe leden.
 7. Bij het herroepen van een betaald account sluit u zichzelf uit voor deelname aan de Ipad winactie.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 2. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 1. De winnaar van de Ipad winactie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaar van een actie wordt persoonlijk op de hoogte gesteld per e-mail en ontvangt de prijs per post op het bij ons bekende adres van het lid.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. SSP is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.

Gewonnen product

Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.